Algemene voorwaarden

Per 17 maart 2022

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden dient te worden verstaan onder:
1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een Overeenkomst op afstand aangaat met My Initials.
3. Dag: een werkdag.
4. Herroepingsrecht: de in artikel 6 opgenomen mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd van 14 dagen af te zien van de Overeenkomst.
5. My Initials: de rechtspersoon My Initials die via de Website producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
6. Overeenkomst: de tussen My Initials en de Consument via de Website gesloten overeenkomst.
7. Website/Webshop: de website www.myinitials.nl.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: My Initials
Handelt onder de naam: My Initials
In deze algemene voorwaarden wordt deze ondernemer aangeduid als ‘My Initials’.

Vestigingsadres:
Donaudal 62
7007 HG Doetinchem
Nederland

Postadres:
Donaudal 62
7007 HG Doetinchem
Nederland

E-mail: info@myinitials.nl
KVK-nummer: 85770027
BTW-identificatienummer: –
Instagram: @myinitials_nl
Facebook: @myinitials.nl

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden maken onderdeel uit van elk aanbod van My Initials en zijn van toepassing op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen My Initials en de Consument.
 2. My Initials behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De meest recente versie van deze Voorwaarden zal steeds beschikbaar zijn via de Webshop. De versie van de algemene voorwaarden die geldt voor een bestelling is de versie die te vinden is op de Website ten tijde van de plaatsing van de bestelling door de Consument.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. De producten die worden aangeboden in de Webshop vormen een aanbod aan de Consument op basis van de gegevens die worden verstrekt in de Webshop.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod bevat een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als My Initials gebruik maakt van beeldmateriaal betreft dit een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. My Initials kan echter niet garanderen dat de kleur(en) van producten zoals deze zijn weergegeven op de Webshop, exact overeenkomen met de werkelijke kleur(en) van de producten. Hoe kleur wordt weergegeven hangt af van de instellingen van je computer.
 4. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden My Initials niet.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door de Consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de Consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt My Initials onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
 3. Indien de Overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft My Initials passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de Consument elektronisch kan betalen, zal My Initials daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. My Initials kan zich – binnen de wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien My Initials op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst te annuleren (het herroepingsrecht) binnen 24 uur, enkel als het product beschadigd is ontvangen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de Consument aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, dan wel op de dag na de dag dat de consument of een vooraf door de Consument aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de laatste zaak heeft ontvangen, indien de Consument in eenzelfde bestelling meerdere zaken heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd. De producten van My Initials worden gemaakt overeenkomstig de specificaties van de consument en zijn gepersonaliseerd; hierdoor sluit My Initials de geleverde producten uit van de herroepingsrechttermijn van 14 dagen.
 2. Indien de Consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde bedenktermijn aan My Initials. Hiervoor kan de Consument gebruik maken van de retour bon welke op te vragen is aan My Initials via het in e-mail Artikel genoemde e-mailadres, en deze retour bon ingevuld samen met de niet-gewenste producten binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de gehele bestelling te retourneren aan My Initials. De Consument kan ook op iedere andere wijze binnen de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn aan My Initials laten weten dat hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht bijvoorbeeld door middel van het modelformulier voor herroeping (zie Bijlage 1) of op andere ondubbelzinnige wijze (bijvoorbeeld per post of e-mail). Vervolgens zal hij de producten – compleet en voor zover redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking met aangehecht prijskaartje aan My Initials dienen te retourneren, conform de door My Initials verstrekte instructies op de Website of per e-mail.
 3. De Consument dient de producten zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen na de in lid 2 bedoelde melding aan My Initials terug te zenden vergezeld van de ingevulde retour bon.
 4. Tijdens de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. Hij zal de producten slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat redelijkerwijs nodig is om te kunnen beoordelen of hij de producten wenst te behouden. Hierbij heeft als uitgangspunt te gelden dat de Consument het product slechts dusdanig mag gebruiken en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou doen.
 5. De Consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan op grond van lid 4.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
 3. My Initials gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt bij zijn bestelling, tenzij de Consument instemt met een andere methode. Deze terugbetaling is steeds kosteloos.

Artikel 8 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de contractant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW

Artikel 9 – Conformiteit en garantie

 1. Indien een product niet beantwoordt aan de overeenkomst krijgt de Consument het aankoopbedrag (inclusief eventuele verzendkosten indien het de gehele bestelling betreft) en eventuele retourkosten terug. De Consument dient dit binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling kenbaar te maken via de bijgeleverde retourbon of via de klantenservice. Indien het product nog leverbaar is kan de Consument er met de hulp van de klantenserviceook voor kiezen een vervangend product te ontvangen zonder dat hiervoor verzendkosten in rekening worden gebracht.
 2. Een door My Initials, haar fabrikant of haar importeur als garantie aangeboden regeling doet niet af aan de rechten en vorderingen die de Consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van My Initials ten opzichte van My Initials kan doen gelden op grond van de wet of de Overeenkomst.
 3. My Initials staat evenwel niet in voor gebreken die na de levering van de producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de Consument of een derde aan het geleverde heeft aangebracht. Evenmin staat My Initials in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

 1. My Initials zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij uitvoering van bestellingen van de producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan My Initials kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van wat hierover in artikel 4 van deze Voorwaarden is vermeld, zal My Initials zich tot het uiterste inspannen om geaccepteerde bestellingen binnen 14 werkdagen te leveren, tenzij een andere leveringstermijn bij een artikel wordt gecommuniceerd. Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 28 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval in ieder geval het recht om de Overeenkomst, voor het gedeelte dat deze niet kan worden uitgevoerd, zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal My Initials in ieder geval gehouden zijn het bedrag dat de Consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 28 dagen na ontbinding, te restitueren.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal My Initials uitsluitend gehouden zijn de kosten van het betreffende product van de totale kosten af te trekken dan wel te restitueren. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Consument bij My Initials , tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In geval de Consument een vervoerder aanwijst en de keuze voor deze vervoerder niet door My Initials wordt aangeboden, gaat het risico van beschadiging en/of vermissing van producten over op de Consument op het moment van ontvangst van de producten door deze vervoerder.
 6. My Initials is niet aansprakelijk te stellen voor drukfouten op haar producten, welke al dan niet juist of foutief zijn ingegeven door de contractant. Ditzelfde geldt voor alle door de contractant opgegeven adres- en aflevergegevens en overige gegevens.
 7. Niet tijdige levering vanwege onvoorziene omstandigheden danwel overmacht zijn uitgesloten van restituties annuleringen.

Artikel 11 – Betaling

 1. Consument dient de betalingen aan My Initials volgens de in de bestelprocedure op de Webshop gegeven methoden te voldoen.
 2. My Initials behoudt zich het recht voor uitsluitend bepaalde typen betaling te accepteren, of een transactie te weigeren, indien adres- of kredietwaardigheidscontroles negatief resultaat hebben opgeleverd. 
 3. Eventuele door de Consument na de levering van de producten (nog) verschuldigde bedragen dienen door de Consument te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst.
 4. De Consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan My Initials te melden.
 5. In geval van wanbetaling door de Consument (bijvoorbeeld als gevolg van stornering of andere betalingsproblemen) heeft My Initials behoudens wettelijke beperkingen, het recht om redelijke administratiekosten in rekening te brengen.

Artikel 12 – Overig

 1. Als een onderdeel van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig wordt verklaard, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige delen van de algemene voorwaarden en deze overige delen behouden dus onverminderd kun kracht.
 2. Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Voorwaarden, moeten schriftelijk tussen My Initials en de Consument worden vastgelegd.
 3. Voor promotiecodes geldt dat slechts het gebruik van één promotie per persoon, per bestelling is toegestaan. Vouchers en cadeaubonnen kunnen niet met korting worden aangeschaft. Het is niet toegestaan om meerdere promotionele codes in combinatie te gebruiken.

Artikel 13 – Geschillen

 1. De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle uit de Overeenkomst voortvloeiende geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Gelderland.

Artikel 14 – Contactgegevens

Vestigingsadres:
My Initials
Donaudal 62
7007 HG Doetinchem
Nederland
E-mail: info@myinitials.nl

Postadres:
Donaudal 62
7007 HG Doetinchem
Nederland

Winkelwagen